Địa chỉ :

CÔNG TY TNHH INTER TRADE VG VIỆT NAM

59 đường N8 khu dân cư Jamona Phương phu thuận, Quận 07, Thânh phố Hồ Chí Minh 700000

Thời gian làm việc

Thứ Hai – Thứ Sáu 8.30 AM – 5.30 PM
Thứ bảy : 08.30 AM – 12.30 PM